MANS UNIDES HA DESTINAT JA MéS DE 4,3 MILIONS D'EUROS A PAL·LIAR LES CONSEQüèNCIES DE LA PANDèMIA DE CORONAVIRUS ENTRE LES POBLACIONS MéS VULNERABLES

A través de projectes d'emergència i de la reformulació d'iniciatives ja aprovades.
Des que el mes de març passat l'Organització Mundial de la Salut qualifiqués la crisi del coronavirus com a pandèmia, Mans Unides ha destinat ja més de 4,3 milions d'euros a pal·liar les conseqüències que aquesta situació està tenint entre la població més vulnerable dels països més empobrits.

L'ONG ha secundat 94 projectes d'emergència -als quals ha destinat un pressupost de 2,5 milions d'euros- i reformulat 177 projectes de desenvolupament, que tenia prèviament en marxa, per a incloure accions relacionades amb la pandèmia -per un import d'1.872.000 euros- i que estan permetent donar resposta a peticions sanitàries, preventives i alimentàries provocades per les situacions de fam generades pel confinament i atendre els sectors de població més desfavorits: migrants (refugiats i desplaçats), poblacions indígenes, treballadors informals, dones, nens i ancians.

Poblacions indígenes abandonades en la Amazonía
Per a Juan de Amunátegui, Coordinador de Projectes de Mans Unides a Amèrica Llatina, "la crisi del coronavirus ha exacerbat crisis ja existents que enfonsen les seves arrels en constants violacions dels drets humans que es justifiquen en nom d'interessos econòmics i polítics més que discutibles".

"Malgrat que els nivells de contagi al Brasil, el Perú i l'Equador són en aquests dies realment preocupants, és especialment alarmant la situació de la Amazònia -continua De Amunátegui- on les comunitats indígenes es troben abandonades per la majoria dels governs, més preocupats a afavorir els interessos econòmics que a protegir els drets d'aquestes comunitats o el medi ambient". "Per això, estem realitzat un esforç especial per a l'atenció sanitària i ajuda alimentària a un nombre important de comunitats indígenes amazòniques abandonades a la seva sort i entre les quals detectem un fort aprofundiment de la pobresa extrema i la fam", assegura.

En aquests mesos, Mans Unides ha aprovat 32 projectes d'emergència en el continent per un import d'1.118.973 euros.

De l'economia informal a la indigència a Àsia
A Àsia, en gairebé tots els països on treballa Mans Unides es van prendre mesures dràstiques de confinament poc després de declarar-se la pandèmia i això ha protegit als seus habitants des del punt de vista sanitari, però no de l'econòmic. "En països com l'Índia, on entorn d'un 35% de la població treballa en l'economia informal i ha de sortir diàriament a guanyar-se el manteniment, la situació humanitària i social dels més vulnerables és tràgica", assegura Ramón Álvarez, Coordinador de Projectes d'Àsia.

Paradoxalment a Àsia, el continent on es va originar el virus, l'impacte ha estat molt limitat, tenint en compte, sobretot, que a Àsia habita el 60% de la població mundial, "encara que aquesta tendència sembla estar revertint en països com l'Índia on, avui dia, la situació és extremadament preocupant", explica Álvarez.

"Per exemple, a Bombai, amb una població de 21 milions de persones on és impossible mantenir la distància social i la infraestructura mèdica és molt pobra, gairebé no s'estan fent test. A més, bona part del personal sanitari està contagiat pel que no assisteixen al treball", relata Ramón Álvarez. Segons el coordinador de projectes de Mans Unides a Àsia, "aquesta situació és extrapolable a la resta de les grans ciutats del país on, a més, les mesures de confinament impedeixen als treballadors informals sortir a buscar el manteniment i obrir als petits comerços".

En aquest continent, Mans Unides ha aprovat 29 projectes d'emergència per valor de 410.123 euros.

Extrema feblesa de la infraestructura sanitària a Àfrica
A Àfrica, encara que la propagació de la pandèmia ha tingut un ritme lent si el comparem amb l'ocorregut a Europa o Amèrica del Nord, les xifres no cessen d'augmentar amb desigual incidència en uns països i en uns altres. No obstant això, "les dades dels quals es disposa no es corresponen amb una realitat que endevinem infinitament pitjor donada la gairebé nul·la existència de tests que puguin llançar informació fiable", explica Mabel Ibáñez, Coordinadora de Projectes d'Àfrica.

"Estam especialment preocupats pel creixement alarmant de casos en alguns països en els quals treballem com el Marroc, Mauritània, Egipte, Camerun, Nigèria o Sudan" afirma Ibáñez.

Tenint en compte l'extrema feblesa de les estructures sanitàries en la majoria dels països i els pocs recursos humans i materials de què disposen, Mans Unides s'està bolcant en projectes de prevenció i de reforç d'estructures sanitàries i suport d'ajuda alimentària i medicaments als col·lectius i comunitats més vulnerables.

"Aquestes comunitats estan sofrint en major mesura els efectes dels tancaments de fronteres declarats per diversos països, el confinament i la carestia dels béns de primera necessitat pel que estem seriosament preocupats pels efectes devastadors que la fam està produint ja en els més desfavorits", afirma Ibáñez.

Al continent africà, Mans Unides ha destinat ja 925.398 euros a través de 33 projectes d'emergència.

"No podem romandre impassibles davant el drama de la fam i la pobresa que està generant la crisi del coronavirus entre les persones més pobres dels països més empobrits", demanda Clara Pardo, presidenta de l'ONG.

"En alguns d'aquests països estem assistint, a més, a situacions dramàtiques en les quals els efectes del canvi climàtic –pluges torrencials, sequeres…- estan empitjorant més, si cap, la situació de milions de persones. No esperem que la situació sigui irreversible i hàgim d'assistir, de nou, al terrible drama de la fam extrema entre els qui ja estan tenint problemes per a alimentar-se tots els dies", alerta la presidenta de Mans Unides.