MEMÒRIA DE CÀRITAS MALLORCA 2016: “SEMPRE AL COSTAT DE LES PERSONES”


15 de juny de 2017. 16:41h.

Al darrer any, Càritas Mallorca ha acompanyat 7.885 persones en els seus diferents projectes socials, invertint més de 3 milions d’euros.Amb el lema “Sempre al costat de les persones”, Càritas Mallorca ha presentat avui dematí la Memòria 2016. “Emmarcada en un context socioeconòmic aparentment de creixement, on en proporció més persones aconseguiren un treball i on hi ha hagut un augment de serveis i ajudes per part de les administracions públiques i altres entitats, Càritas ha seguit estant al costat de moltes persones, acollint-les i acompanyant-les, fent camí amb elles i reclamant serveis, dignitat i drets”. Amb aquestes paraules ha començat la roda de premsa Margalida M. Riutort, directora de Càritas Mallorca, destacant així el focus principal de l’acció de Càritas: les persones.

Aquesta Memòria reflecteix la feina realitzada des dels diferents programes socials de Càritas Diocesana i de les 68 Càritas Parroquials que realitzen l’acció social als diferents territoris de Mallorca, donant compte del destí dels 3.368.470,36€ invertits en els diferents programes que han permès acompanyar 7.885 persones en situació de desigualtat social i/o risc d’exclusió social a Mallorca.

El context socioeconòmic: un estímul per estar sempre al costat de les persones
Margalida M. Riutort ha destacat diferents aspectes que l’entitat ha detectat al llarg del 2016: l’augment de llocs de feina no ha impedit les dificultats d’accés a l’habitatge; l’entrada d’un sou a les llars familiars no ha estat suficient per afrontar totes les despeses; malgrat la disposició d’acollida de gran part de la societat cap als refugiats, es continuen donant situacions de rebuig cap a molts d’emigrants; l’ incorporació de noves ajudes públiques ha ajudat a donar suport a algunes persones, però no hi han pogut accedir totes les persones en situació de necessitat, etc.

Tot aquest context, després dels anys de crisi, ha estat un estímul per l’entitat per a seguir treballant en el seu compromís de lluita contra la pobresa i la desigualtat, augmentant les accions d’acompanyament, suport, sensibilització i denuncia.

Les persones que acompanyen
De les 7.885 persones acompanyades (un 17% menys respecte l’any 2015), s’ha destacat el creixement del nombre de dones ateses (61%) respecte al d’homes (39%) , essent principalment persones joves i adultes de entre 30 i 50 anys les que s’han acostat als diferents serveis de Càritas. En quant al tipus de família més del 45% han estat parelles amb fills, un 16’4% famílies monoparentals i un 24% persones soles.

Amb una davallada significativa respecte d’anys anteriors de persones espanyoles (44%), un 51% són persones extracomunitàries (de més de 70 països). En relació a la seva situació legal, la gran majoria té una situació administrativa regular, tot i que un 12’4% estan en situació irregular, un 1’4% es troben indocumentades i sols un 0’3% de les persones ateses son persones refugiades o en sol·licitud d’asil.

Pel que fa a la formació, encara un 14% de les persones ateses es troba sense alfabetitzar o sense acabar els estudis primaris i pel que fa a la situació laboral, el 64’4% són persones actives, de les quals el 57’6% es troben aturades i un 5% fan feina ( 4’5% per compte d’altri i 0’6% per compte pròpia).

L’acció que realitzen amb les persones
Quant a la intervenció realitzada per Càritas, s’han donat més de 35.000 respostes a les diferents demandes realitzades, essent els àmbits prioritaris la cobertura de necessitats bàsiques (45%); la recerca de feina i els processos d’inserció sociolaboral (34%); el suport a l’educació (33%) i el suport a l’habitatge (17%).

En relació al suport a la recerca de feina, tal com es reflectí a l’Informe “Economia i Persones” presentat a finals del mes d’abril, s’han acompanyat 1.522 persones (13%menys que l’any 2015) des dels diferents projectes de Formació (304), Tallers Prelaborals (75), Orientació laboral (1.146) i Intermediació (407). Dins el processos d’inserció sociolaboral es destaca que 333 persones (21%) han aconseguit feina. Malgrat tot, la precarietat laboral no ha deixat d’estar present, ja que alguns dels contractes han estat de curta durada, a jornada parcial i inclús combinant diferents feines alhora. Aquesta situació de precarietat laboral i els ingressos insuficients de les persones i famílies ateses ha comportat que el suport a les necessitats bàsiques per a viure amb dignitat hagi continuat essent nombrós arribant al 29% en ajudes directes en alimentació i higiene, un 26% en ajudes per habitatge i un 5% en ajudes per a l’educació. Destacar que en el tema de suport a la infància, s’han beneficiat directament més de 250 infants (en ajudes directes i de recursos i serveis del programa Caixa Proinfancia) i més de 230 menors han participat en activitats grupals i comunitàries. Altres ajudes que han facilitat una millora de la situació de les persones acompanyades han estat les destinades a temes de salut, transport i pagament de gestions i taxes (5%). Es destaca també el Servei d’Assessoria Jurídica on han participat 169 persones.

A la memòria també es reflecteix la participació del 42.1% de les persones ateses en activitats grupals i comunitàries, fruit de l’aposta de l’entitat per la dinamització de la participació de les persones als barris i pobles des d’una dimensió més comunitària. Tota aquest treball es duu a terme en coordinació amb les diferents entitats, serveis públics, xarxes i plataformes territorials.

L’aposta per una economia al servei de les persones
Des de Càritas Mallorca es continua apostant per projectes en el marc de l’economia social i solidària, una economia al servei de les persones. És per això que s’ha continuat impulsant el Projecte Tèxtil, de gestió de roba de segona mà, cada vegada amb més nombre de contenidors i recollides de roba per part d’empreses, escoles i particulars, possibilitant la creació de llocs de feina, la participació comunitària i la cura del medi ambient. També el Projecte Koluté, un projecte de formació en confecció semi-industrial i producció de moda solidària, ens ha permès realitzar un contracte d’inserció. Tots aquests productes de roba, sumats als dels tallers pre-laborals de recuperació de juguetes i Bona Traça, es venen a les Botigues Solidàries al diferents indrets de l’illa, des d’on també es promociona el Comerç Just, com una alternativa de consum real que beneficia a cooperatives d’artesans i productors de països del Sud.

L’augment de fons propis: la confiança posada en Càritas
Càritas Mallorca es deu a la confiança que milers de persones dipositen en ella i per això és vital i irrenunciable una aposta per la claredat i la transparència en la gestió dels seus recursos. L'eficàcia, la responsabilitat i també l'honradesa, suposen l'ús d'uns mitjans materials dignes, però mai desmesurats, davant les realitats amb les que ens enfrontam.

En aquest capítol, Sebastiana Santmartí, ha destacat que els ingressos totals de l’exercici 2016 (3.467.883,16 €) han augmentat un 8,5% respecte de l’any anterior. Els ingressos de les activitats pròpies han representat un 67% del total (52% el 2015) a causa sobretot, de l’augment de les donacions de particulars, disminuint el pes dels ingressos de l’administració pública (d’un 32% l’any 2015 a tan sols un 23% l’any 2016) i el de les col·laboracions amb institucions privades (d’un 16% a un 10%). A més, en la línea d’enfortir la base social de Càritas i fidelitzar el compromís en la lluita contra la pobresa, a finals d’any es llançà la campanya “Sigues Part. Fes-te de Càritas”.

En el capítol de despeses destacar que s’han invertit 3.368.470,36€ en els diferents projectes socials de Càritas (7.3% menys respecte l’any 2015). El programa en el que més recursos s’ha invertit ha estat Acció de Base (51%), seguit del Programa d’Acció per la Inserció Sociolaboral (33%).

En relació a les ajudes econòmiques directes a persones, hi ha hagut una davallada significativa en relació als darrers anys de crisi econòmic, ja que des del 2014 havia superat el milió d’euros i al 2016 s’han destinat 638.324,55€, fruit de la reducció del nombre de persones acollides i el traspàs d’algunes d’elles als serveis públics, en l’exercici de reclamar els drets dels ciutadans.

Sempre al costat de les persones
L'Acció Voluntària a Càritas, s’entén com una vocació personal i comunitària de participació social, de servei gratuït als altres, especialment als més vulnerables, i de compromís sostingut per la transformació de la societat, i no com un recurs fàcil per tranquil·litzar la consciència, per adquirir prestigi o per promocionar-se socialment”.

“Estar al costat de les persones, ho fan possible els agents de Càritas Mallorca”- ha destacat Mn. Guillem Vaquer a la seva intervenció. Un total de 984 persones voluntàries (73 noves incorporacions- 208 homes / 776 dones) al llarg i ample de l’illa han fet el seu servei a les parròquies o als projectes específics durant l’any 2016, amb el suport de 75 persones contractades (64 dones i 11 homes) repartides en les àrees d’Acció Social per a la Inclusió, Sensibilització i Serveis transversals. A més a més, l’aportació solidària de 619 donants esporàdics i 483 subscriptors periòdics i les diferents col·laboracions de més de 150 empreses, associacions i entitats, també són testimoni del compromís de la societat en la lluita contra la pobresa i la defensa dels drets humans. “Per tot això agraïm la confiança i la col·laboració solidària de tothom” ha conclòs Mn. Vaquer, recordant les paraules del Papa Francesc: “Quan som capaços de superar l’individualisme, realment es pot desenvolupar un estil de vida alternatiu i esdevé possible un canvi important en la societat“ (LS 208).


0 COMENTARIS